கார் இன்சூரன்ஸ் | Car Insurance

WhatsApp | 9566679596 | Call

காருக்கான மூன்றாம் நபர் காப்பீட்டு விலை பட்டியல்

Third Party Insurance Price for Car

Upto 1000 CC

Rs 2470

Upto 1500 CC

Rs 4030

Above 1500 CC

Rs 9319

Required Document for Insurance

Third Party Insurance - RC Book Copy.

For Renewal - RC Book Copy, Insurance Copy.

Compulsory Personal Accident Policy - RC Book Copy, Driving License.

Third Party Cover ( liability Only )

  • Unlimited Amount for Death or bodily injury to a third party person.

  • Upto Rs. 7.5 lakh cover for Damage to third party property. ( Private car )