கார் இன்சூரன்ஸ்  | Car Insurance

WhatsApp | 9566679596 | Call

காருக்கான மூன்றாம் நபர் காப்பீட்டு விலை பட்டியல்

Third Party Insurance Price for Car

Upto 1000 CC

Rs 2470

Upto 1500 CC

Rs 4030

Above 1500 CC

Rs 9319

காப்பீட்டுக்கு தேவையான ஆவணம்

புதுப்பித்தலுக்கு - ஆர்சி புத்தக நகல், காப்பீட்டு நகல்.

மூன்றாம் நபர் காப்பீட்டுக்கு - ஆர்சி புத்தக நகல்.


கட்டாய தனிநபர் விபத்து காப்பீட்டுக்கு கூடுதலாக Rs 349- ஆர்சி புத்தக நகல், ஓட்டுநர் உரிமம். 

Required Document for Insurance

Third Party Insurance - RC Book Copy.

For Renewal - RC Book Copy, Insurance Copy.


Compulsory Personal Accident Policy In addition Rs 349 - RC Book Copy, Driving License.

Third Party Cover ( liability Only )