பைக் இன்சூரன்ஸ் | Bike Insurance

WhatsApp | 9566679596 | Call

பைக்கிற்கான மூன்றாம் நபர் காப்பீட்டு விலை பட்டியல்

Third Party Insurance Price for Bike

Upto 75 CC

Rs 634

Upto 150 CC

Rs 842

Upto 350 CC

Rs 1612

Above 350 CC

Rs 3308

Required Document for Insurance

Third Party Insurance - RC Book Copy.

For Renewal - RC Book Copy, Insurance Copy.

Compulsory Personal Accident Policy - RC Book Copy, Driving License.

Third Party Cover ( liability Only )

  • Unlimited Amount for Death or bodily injury to a third party person.

  • Upto Rs. 1 lakh cover for Damage to third party property. ( Scooters / Motor Cycles )