பைக் இன்சூரன்ஸ் | Bike Insurance

WhatsApp | 9566679596 | Call

பைக்கிற்கான மூன்றாம் நபர் காப்பீட்டு விலை பட்டியல்

Third Party Insurance Price for Bike

Upto 75 CC

Rs 634

Upto 150 CC

Rs 842

Upto 350 CC

Rs 1612

Above 350 CC

Rs 3308

காப்பீட்டுக்கு தேவையான ஆவணம்

புதுப்பித்தலுக்கு - ஆர்சி புத்தக நகல், காப்பீட்டு நகல்.

மூன்றாம் நபர் காப்பீட்டுக்கு - ஆர்சி புத்தக நகல்.


கட்டாய தனிநபர் விபத்து காப்பீட்டுக்கு கூடுதலாக Rs 349- ஆர்சி புத்தக நகல், ஓட்டுநர் உரிமம். 

Required Document for Insurance

Third Party Insurance - RC Book Copy.

For Renewal - RC Book Copy, Insurance Copy.

Compulsory Personal Accident Policy - RC Book Copy, Driving License.

Third Party Cover ( liability Only )